واحد فنی و عمرانی

82580262809269071041کارشناس فنی شهرداری:

مهندس محسن آشناور

کارشناس مهندسی عمران

تلفن تماس: ۳۵۴۶۳۹۸۴-۰۸۶

شرح وظایف:

صدورپروانه ساختمان برطبق ضوابط ومقررات.

هماهنگی با دفترفنی استانداری و اجرای ضوابط و مقرراتی که ازطریق دفتر فنی اعلام می گردد.

تعیین بروکف براساس طرحهای تهیه شده وابلاغ آن به متقا ضیان پروانه ساختمانی.

رسیدگی عدم خلاف وصدورگواهی پایان کارساختمان باتوجه به مقررات مربوط ورعایت مفاد پروانه ساختمانی .

رسیدگی به شکایات مربوط به صدورپروانه ساختمان با توجه به طرحهای تفصیلی وجامع.

حفظ و نگهداری کلیه سوابق وپرونده های مربوط به پروانه های ساختمانی .

نظارت برنحوه استفاده ازاراضی داخل محدوده وحریم شهر وتفکیک آنها.

فراهم نمودن مقدمات کار کمیسیونهای مربوط به کارهای فنی وساختمانی .

نظارت برتهیه مصالح مورد نیازپروژه های عمرانی شهرداری .

تحویل زمین محل اجرای پروژه های مورد قرارداد به پیمانکار و رسیدگی به درخواستهای پیمانکاران جهت ایجاد تسهیلات مقرره دررابطه با پیمان نامه.

نظارت وکنترل صورت وضعیتهای مربوط به پیمانکاران شهرداری.

انجام سایرامورمشابه ودستوراتی که ازطرف شهرداردرحدود وظایف ارجاع میگردد.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*