واحد اداری و مالی

واحد اداری و مالی

کارشناس اداری و مالی:

ابوالفضل ربیعی فرداد

کارشناس حسابداری

تلفن تماس: ۳۵۴۶۳۹۸۳-۰۸۶

شرح وظایف:

خدمات مالی

رسیدگی به موجودی انباروصورت برداری ازکالاهای موجود در انباردر فواصل معین ومطلع ساختن کارپردازجهت تجدید سفارش.

ثبت کالاهای تحویلی ودریافتی درکارتهای انبارونظارت درورود وخروج لوازم ، اجناس، کالاها وهمچنین امضاء کلیه اسناد مربوط .

نظارت برتمامی فعالیتها واجرای کامل مقررات مالی وانبارداری درانبارهای تحت سرپرستی وارائه راهنماییهای لازم.

انجام اقدامات لازم به منظورنصب علائم مخصوص وبرچسبهای شماره داربرروی هریک ازاموال، تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی درآخرسال.

صدور پروانه خروج برای اموال،تهیه صورت اموال زائد و اسقاط وارائه آن به شهردارجهت صدوردستورمقتضی .

نگاهداری حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول واموال مسروقه ویا ازبین رفته وثبت مشخصات آنها دردفاتراموال طبق دستورالعملهای وزارت کشورمستند به ماده ۴۸ آیین نامه مالی شهرداریها .

حفظ ونگهداری کلیه سوابق وپرونده های مربوطه.

انجام سایرامورمشابه ودستوراتی که ازطرف شهرداردرحدودوظایف ارجاع می گردد.

ثبت اقلام ازروی برگه های محاسباتی دردفترصدوربرگ وانتقال آنها به دفاترروزنامه ، معین ، اعتبارات وتعهدات و دفترکل.

تهیه وتنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوط به منظوررفع اختلاف.

رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها واسناد ومدارک مربوط ازنظررعایت واجرای قوانین و مقررات مالی .

انجام امورمربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب ،تهیه تراز عملیات ، تهیه وتنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر و امضاء آنها .

راهنمایی وکنترل کارحسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.

تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات وفرمهای محاسباتی، گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی ، تفریغ بودجه سالانه ،.متمم بودجه واصلاح بودجه برابردستورالعملهای صادره وارائه آن به مرجع زیربط.

رسیدگی و اظهار نظرواقدام درمورد مسایل و پرونده های مالی .

نظارت و مراقبت درحسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیرلازم جهت بهبود امور جاری.

همکاری درتهیه نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملها.

شرکت درکمسیونهای مربوطه.

مطالعه قوانین بودجه وسایرقوانین ومقررات مالی واظهارنظردرمورد اجرای آنها.

انجام تشریفات مناقصه ومزایده.

محاسبه در آمدها وممیزی حسابها و نگهداری حساب درآمدها و طبقه بندی درآمدها .

ایجاد محلهای در آمد و پیشنهاد به وزارت کشور جهت تصویب .

وصول عوارض ازاماکن واملاک ، اتومبیلهای سواری ،کرایه وبیابانی ، سینما ، پیشه وران ، معاملات و غیره.

صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی .

استعلام بها قبل ازخرید اجناس وگزارش آن به شهردار .

دریافت درخواستهای خرید که ازسوی شهردار ارجاع می گردد .

تهیه وتنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به شهرداری .

نظارت برکلیه امورمربوط به کارپردازی و شهرداری .

تطبیق کالای خریداری وتحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.

خدمات اداری

پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداری، طبقه بندی ، کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات شهرداری.

انجام سایر امورمشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظائف ارجاع می گردد.

ایجاد روابط میان مردم و شهردار وایجاد حسن ارتباط بین کارکنان و نشر فعالیتهای شهرداری جهت اطلاع مردم و برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف.

ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده و صادره و پیگیری آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پیگیری آنها .

تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها.

تنظیم دفترآمارکارکنان.

تهیه پیش نویس نامه ها و ماشین کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداری.

رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

تهیه پیش نویسهای استخدامی از قبیل پیش نویس احکام ، انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی، معذوریت ، ترفیع وارتقاء واضافه کارو نظیرآن با اطلاع شهردار وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق ، طبق دستورشهردار.

رسیدگی به پیشنهادات وتقاضای واصله مربوط به اموراستخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع وارتقاء ، بازنشستگی وتعیین برقراری حقوق بازنشستگی ویا وظیفه و نظائرآن.

انجام امورمربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارگران.

انجام اموراستخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

پیش بینی احتیاجات پرسنلی شهرداری واقدام درمورد تامین این احتیاجات.

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهارنظردرمورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل.

اتخاذتدابیرلازم بمنظورپیشرفت وبهبود امورجاری.

انجام کارهای مربوط به اصناف و پیشه وران.

تهیه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.

تعیین محل کارخدمتگزاران وتعیین ساعات کشیک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها ازقبیل تامین روشنایی، سوخت، تلفن وغیره.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*